Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Polski English Deutsch
Aktualności
Aktualności
Projekty Unijne
Gminny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich
Miasto i Gmina
Ludność
Wirtualny Spacer po Moryniu
Położenie
Urząd Miejski
Samorząd
Prezentacja Gminy
Podsumowanie V Kadencji RM
Przdsiębiorczość
Multimedia
Jezioro Morzycko
Kąpielisko Moryń
Turystyka i wypoczynek
Biuro informacji turystycznej
Rozkład jazdy PKP
Ośrodki, hotele, pokoje gościnne
Gastronomia
Współpraca
Bronson
Joachimsthal
Schwedt - Vierraden
Stowarzyszenie DIROW
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Oferty i przetargi
Przetargi
Oferty
Nieruchomości PKP
Historia i zabytki
Miasto Moryń
Gmina Moryń
Legenda o "Wielkim Raku"
Instytucje pozarządowe
Stowarzyszenia
Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Jarmark Moryński
Jarmark 2011
Jarmark 2012
Jarmark 2013
Jarmarki - archiwum
Informacje
Podatki i opłaty lokalne
Punkt pobudzania aktywności gospodarczej
Dzienniki urzędowe
Monitor Polski
Informacje praktyczne
Przedsiębiorcy
Edukacja
Aktualności
www.zsmoryn.pl
NABÓR DODATKOWY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Wnioski 2014
Kontakt
um@moryn.pl
Miejski Ośrodek Kultury
www.mokmoryn.pl
Aktualności MOK
Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt
Miejski Ośrodek Kultury
Zajęcia Stałe
Europejski tydzień sportu dla wszystkich
"Gmina Moryń w Kwiatach"
Licznik odwiedzin
3603516
 

Obchodzimy imieniny:

Jana i Juliusza

 
  Maj 2015 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archiwum

Moryń, dn.09.08.2005r.Regulamin IV turnieju o puchar przechodni im. dr. Ch.F.Koch-a

Regulamin Jarmarku Moryńskiego 2005


REGULAMIN LOTERII JARMARKOWEJ

 • Organizatorem Loterii Jarmarkowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu.
 • Loteria organizowana jest na terenie gminy Moryń.
 • Loteria trwa od 11.07.2005 do 06.08.2005r.
 • Uprawnione do udziału w loterii są wszystkie osoby, które nabędą okolicznościowy znaczek Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego "Jarmark Moryński 2005"
 • Uczestnik może nabyć dowolną liczbę okolicznościowych znaczków,
  z których każdy weźmie udział w losowaniu.
 • Znaczki są ponumerowane (naklejka z numerem na odwrocie) i tylko takie będą brały udział w losowaniu.

LOSOWANIE, ODBIÓR NAGRÓD

 • Losowanie odbędzie się 06.08.2005r. na festiwalowej scenie w godzinach 19 00 - 23 00 w przerwach "bloku koncertowego"
 • Odbiór nagród w trakcie losowania. Jeśli osoba z wylosowanym numerkiem nie zgłosi się do 22 30 traci prawo do odbioru nagrody a nagroda ta zostanie rozlosowana ponownie w ostatniej turze losowania
 • Do rozlosowania w loterii przygotowano 100 nagród.

Program Jarmarku


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub ukończyła studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (Dz, U. z 2003r. Nr 89. póz. 826),

6) ocenę pracy, o której mowa w § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkól i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, póz. 826),

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, ze kandydat nie byt karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 i Nr 137, póz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany 23 przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148. Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 96, póz. 874 i Nr 166, póz. 1611),

11) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 i Nr 153, póz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs", w terminie do dnia 18 lipca 2005 roku, na adres: Urząd Miejski pl. Wolności l, 74-503 Moryń.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Morynia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną, powiadomieni indywidualnie.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub ukończyła studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium nauczycielsk albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż prac dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnieni w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywką ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisk kierowniczym.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczeni o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (Dz. U. z 2003r. Nr 89, póz. 826),

6) ocenę pracy, o której mowa w § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, póz. 826),

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 i Nr 137, póz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art 147 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 96, póz. 874 i Nr 166, póz. 1611),

11) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 i Nr 153, póz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs", w terminie do dnia 13 czerwca 2005 roku, na adres: Urząd Miejski pl. Wolności l, 74-503 Moryń.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Morynia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostano, powiadomieni indywidualnie,


W sobotę (23.04.2005r.) kolejny raz przeprowadzono akcj ę "Sprzątanie Świata". W jej rezultacie z park ów, pla ż, poboczy, teren ów przy boiskach sportowych i wielu innych miejsc gminy Mory ń, znikn ęło 15 m 3 śmieci. Dodatkowo podczas tegorocznego " Świ ęta Ziemi" dokonano nasadze ń oko ło 2 tys. drzewek. Bardzo cieszy tak że ogromne zanga żowanie m łodych ludzi, kt órym nie jest oboj ętne otaczaj ące ich środowisko. Martwi nas natomiast fakt, że akcja taka jest potrzebna i pewnie jeszcze d ługo b ędzie.

W imieniu matki natury pragniemy gorąco podziękować za udział w akcji niżej wymienionym uczestniką:

 • Szkoł om z Morynia, Klępicza i Witnicy,
 • Młodzieży z Gądna,
 • LUKS "Sokół" z Przyjezierza
 • UKS "Korona" z Kl ępicza
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko
 • Kołu Młodych Ekologów z Morynia
 • Kołu PZW "Morzycko" z Morynia
 • ZGKiM w Moryniu
 • Nadle śnictwu Mieszkowice
 • Weronice Dudek
  

XIV BIEG WOKÓŁ MURÓW OBRONNYCH
"Moryńska Trójka"

W dniu 06.05.2005r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Moryń do wzięcia udziału w biegu dookoła moryńskich murów obronnych pn. "Moryńska Trójka".

Trasa biegu głównego liczy około 3 km. Przed biegiem głównym dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne rywalizować będą na krótszych trasach.

Rozpoczęcie imprezy o godz. 12.00 na ul. Szerokiej. Więcej informacji zawiera zamieszczony poniżej regulamin.

Regulamin


FERIE ZIMOWE 2005


Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

I TYDZIEŃ

14.02 poniedziałek 11.00 - 18.00
11.00 - 14.00: Otwarte zajęcia zabawowo-muzyczne (Barbara Andrzejczyk)
13.30 - 15.30: Kino ?INIEMAMOCNI?
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Moryń (Sławomir Jasek)
16.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)

15.02 wtorek 12.00 - 18.00
11.00 - 14.00: Otwarte zajęcia zabawowo-muzyczne (Barbara Andrzejczyk)
12.00 - 14.00: Turniej - warcaby 11 - 13 lat eliminacje (Piotr Ignaczak)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Klępicz (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Tomek Modras)
16.00 - 18.00: Zajęcia muzyczne - Ewa Kwiecień
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

16.02 środa 12.00 - 18.00
12.00 - 14.00: Turniej - warcaby 14 - 17 lat eliminacje (Piotr Ignaczak)
12.00 - 16.00: Otwarte zajęcia plastyczne (Aniela Głodna)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Stare Objezierze (Sławomir Jasek)
14.00 - 18.00: Bajka na DVD (Tomek Modras)
16.00 - 17.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
17.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

17.02 czwartek 12.00 - 18.00
Spotkanie z leśniczym (telefonicznie potwierdzić termin, podać temat pogadanki)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Nowe Objezierze (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Małgorzata Wardęga)
16.00 - 18.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

18.02 piątek 12.00 - 18.00
12.00 - 14.00: Turniej - warcaby 11 - 13 lat finały (Piotr Ignaczak)
12.00 - 16.00: Otwarte zajęcia plastyczne (Aniela Głodna)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Przyjezierze (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Małgorzata Wardęga)
16.00 - 17.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
17.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

19.02 sobota 10.00 - 17.00
Wyjazd na basen
14.00 - 15.00: Gry planszowe - MBP
Jak przygotować rower do sezonu wiosennego oraz na co zwrócić uwagę przy jego zakupie - pokaz i porady Megasport

21.02 poniedziałek 12.00 - 18.00
11.00 - 14.00: Otwarte zajęcia zabawowo-muzyczne (Barbara Andrzejczyk)
12.00 - 14.00: Turniej - warcaby 14 - 17 lat finały (Piotr Ignaczak)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Dolsko (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Tomek Modras)
16.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)

22.02 wtorek 12.00 - 18.00
11.00 - 14.00: Konkurs ?Piosenki Ekologicznej?, pokaz mody z naturalnych materiałów (Barbara Andrzejczyk)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Mirowo (Sławomir Jasek)
12.00 - 13.00: Bezpieczne Ferie - spotkanie z policjantem
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Tomek Modras)
16.00 - 18.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

23.02 środa 10.00 - 18.00
10.00 - 14.00: Polsko - Niemieckie warsztaty plastyczne ?Ze sztuką na ty? (Aniela Głodna)
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Gądno (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Tomek Modras)
16.00 - 17.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
17.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

24.02 czwartek 12.00 - 18.00
11.30 - 13.30: Spotkanie z przedstawicielem Cedyńskiego Parku Krajobrazowego - wykład z pokazem slajdów nt. ?Przyroda Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i sposoby jej ochrony?
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Bielin (Sławomir Jasek)
14.00 - 15.30: Kino Bambino
16.00 - 18.00: Zajęcia muzyczne (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

25.02 piątek 12.00 - 18.00
12.00 - 18.00: Turniej tenisa stołowego - eliminacje Witnica (Sławomir Jasek)
12.00 - 16.00: Otwarte zajęcia plastyczne (Aniela Głodna)
14.00 - 15.30: Bajka na DVD (Małgorzata Wardęga)
16.00 - 18.00: KALAMBURY, krzyżówki i rebusy (Ewa Kwiecień)
16.00 - 18.00: Gry planszowe - MBP

26.02 sobota od 10.00
9.00 - 13.00: Turniej tenisa stołowego - finały Moryń (Sławomir Jasek)
od 13.00: Zakończenie Ferii Zimowych kulig/wycieczka rowerowa z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul Moryńska 15

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub ukończyła studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu .zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, ze kandydat nie byt karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 i Nr 137, póz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 96, póz. 874 i Nr 166, póz. 1611),

11) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 i Nr 153, póz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IIl Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski pl. Wolności l, 74-503 Moryń.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Morynia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną, powiadomieni indywidualnie.


10 grudnia, 2004 r.

Konwent Burmistrzów
Powiatu Gryfińskiego

Szanowny Pan
Zygmunt Meyer
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Sprawa: likwidacja połączeń PKP na linii Kostrzyn-Szczecin-Kostrzyn.

Na wczorajszy spotkaniu w Starostowie Powiatowym w Gryfinie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego zostaliśmy poinformowani oficjalnie o nowym rozkładzie jazdy PKP na linii 366 do Kostrzyna i Szczecina. Z oburzeniem przyjęliśmy proponowane rozwiązania i cięcia połączeń uniemożliwiających dojazd do pracy i szkół setkom mieszkańców gmin położonych na południe od Gryfina. Od tygodni wielokrotnie apelowaliśmy do Pana Marszałka o utrzymanie połączeń w godzinach pozwalających mieszkańcom na kontynuowanie pracy i nauki.

Na podstawie wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wywnioskowaliśmy, że:

 1. Likwidacja linii jest przypadkowa, dogodna dla PKP i głównie uwzględniająca połączenia do i z Gryfina. Urząd Marszałkowski nie przeprowadzał badań na temat faktycznych potrzeb przewozowych i nie zasięgał opinii w gminach. Pierwszy skład docierający do Kostrzyna wyjeżdża ze Szczecina ok.14,00.Brak jest połączenia porannego umożliwiającego dojazd pracującym i uczącym się mieszkańcom gmin południowych powiatu w Kostrzynie (SSE).

 2. PKP Przewozy Regionalne ocenę zasadności likwidacji linii oparła na średnim koszcie osobokilometra, a nie na faktycznej opłacalności danego kursu. Zlikwidowany skład o godzinie 6,26 z Kostrzyna do Szczecina jest na ogół przepełniony. Proponowane w nowym rozkładzie połączenie z Kostrzyna o 4,43 spowoduje, że uczniowie oczekiwać będą na zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach i Chojnie po 2 godziny albo porzucą naukę.

 3. Urząd Marszałkowski nie przygotował rozwiązań zastępczych. Dyskusja z przedstawicielami PKS, w naszej obecności, na temat uruchomienia kursów dodatkowych na 4 dni przed zmianą rozkładu jazdy jest nieporozumieniem. Ponadto kursy PKS są wolniejsze i droższe i nie załatwiają problemu.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o nowym rozkładzie jazdy PKP powinna poinformować podróżnych na 7 dni przed jego wprowadzeniem. Uważamy, że ten warunek nie został spełniony i rozkład nie powinien wejść w życie od 12 grudnia 2004 r.

Panie Marszałku, z uwagi na wagę problemu prosimy, a wręcz żądamy, aby Zarząd Województwa zrobił wszystko, aby utrzymać dotychczasowe połączenia, a zwłaszcza te, które zaproponowaliśmy wczoraj i we wcześniejszych wystąpieniach. Nie możemy zaaprobować rozwiązań, które uczynią z naszych gmin enklawy bezrobocia i setkom mieszkańców skomplikują codzienne życie. Nie możemy zgodzić się na instrumentalne traktowanie, na propozycje wygodne dla dziesiątek funkcjonariuszy PKP-owskiej elity pod szyldem oszczędności. Możemy przedstawić wiele propozycji gdzie PKP może zaoszczędzić Wszędzie na świecie koleje są dotowane. PKP jest spółką Skarbu Państwa i powinna świadczyć usługi jakich oczekują obywatele. Dziwi nas zbyt małe zaangażowanie w tę sprawę naszych wojewódzkich elit politycznych: posłów, wojewody, radnych sejmiku. Odnosimy wrażenie, że problem został zbagatelizowany, a niezadowolenie z rozwiązań, na które nie mamy większego wpływu, spłynie na nasze barki. Oczekując, że podejmie Pan bezzwłocznie działania zapobiegające problemom społecznym w naszych gminach,

pozostajemy z szacunkiem

Do wiadomości:

 1. Premier RP.

 2. Posłowie Zachodniopomorscy.

 3. Sejmik Wojewódzki.

 4. Gazety regionalne.

 5. TVP Szczecin.

 6. Prezes PKP.

 7. Wojewoda Zachodniopomorski.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Witnicy ul Moryńska 15

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub ukończyła studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, ze kandydat nie byt karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),
11) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs",
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski pl. Wolności l, 74-503 Moryń.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Morynia.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną, powiadomieni indywidualnie.Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 47/2004
Burmistrza Morynia z dn. 16 czerwca 2004r.

REGULAMIN
pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy

§1
1. Do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy,
Burmistrz Morynia powołuje komisję konkursową zwaną dalej " Komisją".
2. W skład Komisji wchodzą:
a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę,
b) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,
d) dwóch przedstawicieli rodziców,
e) jeden przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
3. Bez zgody kandydatów w posiedzeniu Komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
4. Członkiem Komisji nie może być osoba krewna lub powinowata (w stopniu pierwszym) w stosunku do kandydata na dyrektora, kandydująca w konkursie na dyrektora.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Morynia.
§2
1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826, z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz. 1854).
2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w terminie 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia w prasie następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5) ocenę pracy, o której mowa w § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76, ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, póz. 1112, Nr 137, poz 1304, Nr 203,poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz 148, Nr 45,poz. 391 Nr 65, poz 594, Nr96,poz 874, Nr 166,poz. 1611, Nr 189, poz 1851),

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926, Nr 153. poz 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
§3
1. W ustalonym dniu konkursu, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:
1) badanie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmuje decyzji w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,
2) w przypadku niedopuszczenia któregoś z kandydatów do udziału w konkursie i zgłoszenia przez tego kandydata sprzeciwu, następny etap konkursu nie może odbyć się wcześniej niż po rozpatrzeniu sprzeciwu.
2. Kandydat, którego Komisja nie dopuściła do konkursu może wnieść sprzeciw do Burmistrza Morynia, w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata.
3. Rozpatrzenie sprzeciwu następuje w terminie 3 dni. Decyzja Burmistrza w tej sprawie jest ostateczna
4. W przypadku zakwalifikowania wszystkich kandydatów, względnie braku sprzeciwu niedopuszczonego kandydata, następuje przedstawienie zasad przeprowadzania konkursu w obecności wszystkich kandydatów. Następnie Komisja zapoznaje się z propozycjami przedstawionymi na piśmie, wysłuchuje propozycji kandydatów odnośnie sposobu kierowania pracą szkoły oraz odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania.
5. Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej.
6. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.
7. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
§4
1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na dyrektora szkoły,
2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego opieczętowanej karcie z wpisanymi nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, wyrażając wolę w następujący sposób:
-"za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku "+",
-" wstrzymuję się" - przekreślenie całej kartki na krzyż znakiem "X".
3. Każdy inny sposób głosowania uważa się za nieważny.
4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie wszystkim członkom Komisji oddanych kart do głosowania.
5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.
§5
1. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddala głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów o której mowa w ust. l Komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy w pierwszym głosowaniu.
3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.
4. Jeżeli w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, konkurs uważa się za nie rozstrzygnięty.
5. W przypadku gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs nie wyłoni kandydata na dyrektora. Burmistrz Morynia powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej oraz poinformowaniu o zamiarze powierzenia stanowiska organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§6
l. Dokumentację konkursu stanowią:
1) Podpisany przez wszystkich obecnych członków szczegółowy protokół,
2) Dołączone do protokołu karty do głosowania.

2. Po podpisaniu protokołu Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.
3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Morynia.
§7
Przebieg prac Komisji jest tajny w części dotyczącej samego głosowania. Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.
§8
Burmistrz unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.
§9
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w terminie 14 dni od przestawienia kandydata na stanowisko dyrektora zgłosić umotywowane zastrzeżenia. Wówczas organ prowadzący szkołę nie może powierzyć stanowiska temu kandydatowi.
§10
Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stanowienia regulaminu rozstrzyga Burmistrz Morynia.


RATOWANIE KASZTANOWCÓW - MORYŃ 30-04-2004r.Ogłoszenia o konkursie ofert na:ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO od 1.06.2004r. do 31.12.2004r

Moryń, dnia: 16 kwietnia 2004 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Moryń ogłasza konkurs ofert na:
ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO od 1.06.2004r. do 31.12.2004r.
W poszczególnych miejscowościach Gminy Moryń:
- Witnica,
- Klępicz,
- Przyjezierze,
- Moryń
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:51.OOOzt
Miejsce załatwienia sprawy: Stanowisko ds. Obywatelskich, Urząd Miejski Moryń. tel.4146033
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu
2) Dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe.
Gdzie odebrać formularze: Stanowisko ds. Obywatelskich,pok.8
Opłaty: brak opłat.
Termin załatwienia sprawy (udzielenie odpowiedzi)
Odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach Komisji ds. Rozpatrywania wniosków w terminie 14 dni
Zasady udzielania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej l sportu:
I. Warunki ubiegania się o dotacje celowe:
1. O dotacje celowe mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki spoza sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku,
2. Działalność statutowa tych podmiotów musi obejmować zadania będące przedmiotem zlecenia,
3. Przedmiotem zlecenia mogą być tylko zadania publiczne o charakterze gminnym z zakresu kultury fizycznej i sportu,
4. Termin składania wniosków upływa 16 maja 2004 r.
II. Wnioski powinny zawierać w szczególności:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2. Miejsce l termin realizacji zadania,
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania(doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem oferty),
5. Informacje o posiadanych własnych środkach oraz uzyskanych z innych źródeł,
6. Wniosek powinien zawierać dołączony dokument organizacyjny podmiotu (zadania statutowe).
III. Rozpatrywanie wniosków:
l. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia wniosku w ustalonym terminie,
2.Złożone wnioski, rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza,

2
3. Przy wyborze podmiotów ubiegających się o finansowanie komisja uwzględnia w szczególności: znaczenie zadania z punktu widzenia ustalonych zadań gminy; ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz wysokości środków własnych planowanych na realizację zadania, ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę; analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji. Propozycja wyboru najkorzystniejszych wniosków z punktu widzenia w/w kryteriów, przedkładane są Burmistrzowi w celu podjęcia decyzji, a wysokość dotacji zawiera się w granicach kwot uchwalonych na ten cel w budźcie gminy na dany rok.
4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwiększyć kwoty dotacji przeznaczonych na zadania.
IV. Warunki zlecania realizacji zadania: Zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z podmiotem (wnioskodawcą).
V. Rozliczenie wykonania zadania powinno zawierać:
1. Sprawozdanie z wykonania zadania według ustaleń zawartych w umowie,
2. Złożenie rozliczenia dotacji celowej na obowiązującym druku(do pobrania w Urzędzie Miejskim,pok.nr8),
3. Kopię opisanych rachunków dotyczących wydatków zleceniobiorcy na realizację zadania.

KRYTERIA WYBORU (OCENY) WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1. Znaczenie projektu w kontekście celów i priorytetów gminy,
2. Tradycje i dorobek poprzednich edycji przedsięwzięcia oraz możliwości realizacyjne. Preferowane przy ocenie będą projekty mające długoletnią tradycję i dorobek poprzednich edycji oraz przewidywaną skuteczność realizacji, wyrażającą się solidnym montażem finansowym oraz zasobami osobowymi organizatorów projektu,
3. Ponadlokalny charakter projektu. Preferowane zdecydowanie będą projekty mające szeroki, gminny lub ponadgminny charakter.
Burmistrz Morynia
mgr Jan Maranda


Doskonały  partner

Już od wielu lat na terenie gminy Moryń działa bardzo aktywnie Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko.

Efekty działalności Stowarzyszenia są widoczne niemal wszędzie, wychodząc naprzeciw nowym możliwościom 26 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste przyjęcie Stowarzyszenia do Międzygminnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki i Przedsiębiorczości w regionie Wergelinsee i Grimnitzsee (IAT) z siedzibą w Friedrichswalde.
Prezes partnerskiego Stowarzyszenia IAT Bernhard Ströbele zaznaczył, iż decyzję co do przystąpienia polskiego Stowarzyszenia podjęto jednogłośnie. Wyraził przy tym dużą nadzieję na owocną współpracę w strefie przygranicznej. Swoje poparcie okazał również starosta powiatu Barnim Bodo Ihrke oferując wszelką pomoc nadmienił, iż po raz pierwszy się zdarza, aby polskie Stowarzyszenie przystąpiło do takiego ugrupowania, jakim jest IAT.
Forma współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko (SPMiJM) z IAT ma pełne poparcie Burmistrza Morynia Jana Marandy, który m.in. zaakcentował, że doświadczenia zdobyte przez IAT w ciągu ostatnich lat będą przydatne w działalności SPMiJM, będą matrycą doskonałych rozwiązań.

Prezes SPMiJM Henryk Janicki podziękował za pozytywne ustosunkowanie się do prośby Stowarzyszenia, podziękował także obecnej Marioli Stüpmann i Evie Kunze z Pomeranii Schwedt za wsparcie w dążeniu do przystąpienia do IAT.
W spotkaniu brali również udział Zarząd IAT, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Aneta Dziedzic, skarbnik SPMiJM Norbert Jaremicz oraz szerokie gremium lokalnej społeczności.


Uczestnicy uroczystości jednoznacznie stwierdzili, że współpraca jest niezbędnym elementem wszelkich zharmonizowanych działań, jakie będą miały miejsce w przygranicznej strefie.


(od prawej: Prezes IAT B.Ströbele,
Prezes SPMiJM H.Janicki)


DEBATA NA TEMAT STANU CZYSTOŚCI WÓD JEZIRA MORZYCKO

Moryń 31-10-2003r.

W dniu 30 października 2003 r. podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu odbyła się debata na temat stanu czystości wód jeziora Morzycko.
W debacie uczestniczyli przedstawiciele: Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gryfinie - Pan Stanisław Szymoniak, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Panowie Marian Żbikowski i Andrzej Matoszko, Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Pani Mariola Górniak, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Pani Elżbieta Wierzchowska, Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry - Pan Andrzej Kaźmierczak, Opiekun Koła Młodych Ekologów przy Zespole Szkół w Moryniu- Pan Paweł Pluciński, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko - Pan Henryk Janicki, Prezes Koła Wędkarskiego "Morzycko" - Pan Tadeusz Regulski.
W spotkaniu brali także udział właściciele ośrodków wypoczynkowych położonych bezpośrednio nad jeziorem, miłośnicy "Morzycka" i inni zainteresowani turystyką i ochroną jeziora Morzycko.

Debatę otworzył burmistrz Morynia - Pan Jan Maranda przekazując jej cele: określenie stanu czystości wód jeziora Morzycko, pokazanie istniejących potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz koniecznych działań zmierzających do poprawy stanu czystości.
W części wstępnej opiekun Koła Młodych Ekologów Pan Paweł Pluciński przedstawił informacje dotyczące powstania jeziora, jego głębokości, świata roślin i zwierząt wchodzących w jego skład, a także podał walory ponad lokalne (wyróżniające jezioro na tle innych w skali regionu a nawet kraju), Gmina Moryń przywiązuje bardzo dużą wagę do czystości wód jeziora, w celu poprawy wizerunku Gminy jako "przyjaznej turyście"
Pani Elżbieta Wierzchowska - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawiła informacje z badań czystości wód jeziora przeprowadzonych w 1998 r. z których wynika, że woda w akwenie posiada II klasę czystości. Zaprezentowała także materiały z pomiarów głębokości. Niepokojącą informacją była ta, iż w niektórych miejscach jeziora poniżej 10-tego metra głębokości występuje znikoma zawartość tlenu.
Pani Mariola Górniak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gryfinie omówiła kwestie związane z zasadami gospodarki wodno-ściekowej. Rada Powiatu uchwaliła niedawno harmonogram zadań Powiatu w tym zakresie. Do czerwca 2004 r. Rada Miejska w Moryniu będzie musiała uchwalić taki harmonogram zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Moryń.
Dyskusja na temat jeziora zainteresowała wszystkich uczestników sesji była bardzo owocna w wypowiedzi, pytania, propozycje, wizje poprawienia stanu czystości.
W jej trakcie przewijało się wiele różnych tematów a mianowicie dotyczących: problemu zakwitów wody w ostatnich latach, stanu przejrzystości wody, sposobów zarybiania jeziora (ilość poszczególnych gatunków ryb), budowy zapory piętrzącej na rzece "Słubia" wraz z tzw. "węgornią" w celu prawidłowej regulacji poziomu wód w jeziorze, stworzenia (odtworzenia) rozlewisk filtrujących nieczystości spływające z pól (obecnie spływają one bezpośrednio do "Słubi", a następnie do jeziora).
Dużą wagę przywiązano do sprawy kontroli i sprawdzenia stanu technicznego przydomowych zbiorników na nieczystości płynne(szamba) gospodarstw położonych w bliskiej odległości od jeziora, a także modernizacja istniejąc

Szukaj w serwisie
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
elektroniczny samorząd
 
Wybory Prezydenta RP 2015
 
 
 
Gminny Portal Mapowy
 
Ustawa Śmieciowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanał RSS Pomoc RSS

Urząd Miejski Moryń
tel +48 91 466 79 50, +48 91 466 79 51
fax +48 91 466 79 51, +48 91 466 79 57
Projekt i obsługa: AlfaTV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia