Gmina Moryń

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

13 sierpnia 2019

Uprzejmie informuje, że Gmina Moryń zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.

W przypadku otrzymania przez Gminę Moryń dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie, kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.


W przypadku otrzymania przez Gminę Moryń dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

właścicielem budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Moryń zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­UWAGA

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Morynia

    Herb Morynia