Gmina Moryń

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

14 października 2021

AKTUALIZACJA !

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

Jednocześnie, w przypadku, gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. 


Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Moryniu (ul. Plac Wolności 1, sekretariat, pok 9). Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej,

Gmina Moryń planuje złożenie wniosku o dofinasowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Moryniu do dnia 22 października 2021 r. do godziny 15:00. Wraz z oświadczeniem prosimy złożyć dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR- o ile są w posiadaniu rodziny, oraz informację o rodzaju wnioskowanego sprzętu.

Kontakt w sprawie programu: tel. (91) 8522383.


Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Ważne!

Grantobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasady zakazu podwójnego finansowania zgodnie, z którą niedozwolone jest zrefundowanie lub rozliczenie - całkowite lub częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych europejskich lub krajowych np. poprzez wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych w celu rozliczenia grantu.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ilustracja przedstawiająca rządowy program mający na celu wsparcie gmin z terenów popegeerowskich

    Ilustracja przedstawiająca rządowy program mający na celu wsparcie gmin z terenów popegeerowskich