Gmina Moryń

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2022 roku

31 maja 2023

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2022 roku – ZMIANA TERMINU

W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Moryń, którą zgodnie z przepisami można podjąć dopiero 22 czerwca, informują, że termin sesji został przesunięty z 21 czerwca na 22 czerwca 2023 roku. Przesunięcie to wydłuża termin przyjmowania zgłoszeń do debaty, które przyjmowane do 21 czerwca 2023 roku do godz.15:15 w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Rok 2023 jest piątym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Morynia zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Moryniu raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o Stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o Stanie Gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad Raportem o Stanie Gminy.

Termin sesji ustalono na dzień 21 czerwca 2023 roku.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w formie elektronicznej FORMULARZ oraz w Urzędzie Miejskim w Moryniu w pokoju nr 14.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie Gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miejskiej, na której ma odbyć się debata nad raportem
o stanie gminy na dzień 21 czerwca 2023 r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Moryniu do 20 czerwca 2023 roku do godz.15:15.

Raport o Stanie Gminy Moryń za 2022 rok opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu (https://bip.moryn.pl/artykul/raport-o-stanie-gminy-moryn-w-2022-roku).

Obrady Rady Miejskiej będą transmitowana na żywo poprzez Internet, a następnie zapis zostanie udostępniony na stronach BIP.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Morynia

    Herb Morynia